Thông tin các Quỹ Liên Kết Đơn Vị

Thông tin các Quỹ Liên Kết Đơn Vị

- Giá Đơn vị Quỹ của các Quỹ liên kết đơn vị MBAL sẽ được cập nhật định kỳ vào thứ Ba hàng tuần, gọi là Ngày định giá. Nếu thứ Ba trong kỳ nghỉ lễ, thì Ngày định giá sẽ là Ngày làm việc đầu tiên ngay sau kỳ nghỉ lễ.

- Các giao dịch mà MB Ageas Life nhận hồ sơ, yêu cầu hợp lệ và đầy đủ trước 14h30 của ngày liền trước Ngày định giá thì Ngày yêu cầu là ngày MB Ageas Life nhận được đủ hồ sơ yêu cầu, và giao dịch sẽ được áp dụng Giá Đơn vị Quỹ vào Ngày định giá này.

- Các giao dịch mà MB Ageas Life nhận hồ sơ, yêu cầu hợp lệ và đầy đủ vào/sau 14h30 trong ngày liền trước Ngày định giá, thì Ngày yêu cầu là Ngày định giá, và giao dịch sẽ được áp dụng theo Giá Đơn vị Quỹ vào Ngày định giá kế tiếp.

Giá đơn vị quỹ

Quỹ

Tất cả các quỹ
Tất cả các quỹ

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Bảng
Đồ thị
Đơn vị: đồng
Không có thông tin giá đơn vị quỹ
Không có thông tin giá đơn vị quỹ

Báo cáo tình hình hoạt động quỹ