Skip to main content

Thông tin lãi suất

Thông tin lãi suất

THÁNG ÁP DỤNG TỪ MỨC LÃI SUẤT
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 7 năm 2020
01-07-2020 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 6 năm 2020
01-06-2020 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 5 năm 2020
01-05-2020 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 4 năm 2020
01-04-2020 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 3 năm 2020
01-03-2020 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 2 năm 2020
01-02-2020 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 1 năm 2020
01-01-2020 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 12 năm 2019
01-12-2019 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 11 năm 2019
01-11-2019 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 10 năm 2019
01-10-2019 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 9 năm 2019
01-09-2019 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 8 năm 2019
01-08-2019 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 7 năm 2019
01-07-2019 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 6 năm 2019
01-06-2019 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 5 năm 2019
01-05-2019 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 4 năm 2019
01-04-2019 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 3 năm 2019
01-03-2019 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 2 năm 2019
01-02-2019 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 1 năm 2019
01-01-2019 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 12 năm 2018
01-12-2018 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 11 năm 2018
01-11-2018 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 10 năm 2018
01-10-2018 6%
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 9 năm 2018
01-09-2018 6%

Cùng Bạn dựng xây hạnh phúc!

Hãy để chúng tôi cùng Bạn tạo ra những điều tuyệt vời.

Liên hệ ngay